Yunfan

Lài Yúnfān

sʁǽi yánjiū=vi=pɑ

ŋô Lài Yúnfān rm-ɑ̂ŋ. əskə̂ ŋô Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte=ji bóshìhòu ŋ-ɑ́ŋ. ŋô kʰrəscǽv=sʁǽi yánjiū=vi=pɑ ŋ-ɑ́ŋ. cə̂ sʁǽi=tə rɟæ̂lrʊŋ yǔzǔ=ji sʁǽi rɑ̂ɣ ŋǽ. ŋæ̂=ji sə̂-nd-ɑŋ=tə zu᷄́qiúdùi=tə Arsenal ŋǽ. ŋô tɕʰé vɟê mə-ntsʰ-ʊ̂ŋ=zæ cə̂ ndzɑŋlɑ́ŋ=tə=tʰɑ ɬɑ~ɬu mə-ɟê.

Google Chrome=zære Safari=sce cə̂ wǎngzhàn=tə=kʰe srí=tə sə̂-tsʰa rə-ŋǽ

ŋô 2010 kʰrəscǽv=sʁæi ndzé næ-kʰr-ʊ̂ŋ. zdevɑ̂=tə=ɟi=ɣə ŋə̂ntɕʰæ nʁæ̂i=ŋkʰə sʁǽi rɑ̂ɣ fɕǽ=ænɑ ŋô nd-ɑ̂ŋ=ɣə mə-tsʰə̂

sʁǽi yánjiū=vi=tə ŋə᷄̂ntɕʰæ ʁbɑ̂ɣ=ji zgrôn ró. ŋô zgrôn=ɟi lû v-ɑ̂ŋ, æ̂ɕə ŋæ̂=ji lǎoshī=tə=ɣə ə᷄̂-dji ə̂-dji ŋɑ̂=kʰe zɟə̂r.

rəndîɬɑmu=tə ŋæ̂=ji lǎoshī ŋǽ. cə̂ ŋə̂ntɕʰæ mkʰæ̂ rɑ̂ɣ rə-ŋǽ. cə̂=ɣə jê=ji sʁǽi=zære rɟɑ̂sʁæi=tə pâ ŋə̂ntɕʰæ mkʰæ̂.

cə̂ wǎngzhàn=tə Firefox=sce mə-tsʰâ cə̂=gə æ-ɕǽ-n

ŋæ̂=ji yóuxiāng: cə̂ wǎngzhàn=ji yùmíng, at, gmail, dot, com